Dokumenty

Ekspertyza przyrodnicza

Jest to dokument tworzony przez specjalistów w dziedzinie, której dotyczy zakres analizy. Ekspertyza przyrodnicza może służyć ocenie elementów przyrodniczych:

 • fauny
 • flory
 • przyrody nieożywionej

Celem dokumentu jest stworzenie informacji dotyczącej stanu badanego terenu, występujących na nim gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich czy chronionych.

Ekspertyzy przyrodnicze wykonuje się dla:

 • inwestycji – zarówno nowych jak modernizacji istniejących budowli
 • rolnictwa – na potrzeby działań rolno-środowiskowych
 • działalności związanej istniejącą roślinności

Analiza przedstawia informacje o stanie środowiska na podstawie wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji. Wynik ekspertyzy może posłużyć w kontaktach z organami państwowymi zajmującej się ochroną środowiska.

Informacje jakie powinna zawierać ekspertyza przyrodnicza

Audyt przyrodniczy jest dokumentem sporządzanym dla konkretnego celu oraz podmiotu dlatego powinny znaleźć się w nim informacje:

 • informację o zamawiającym
 • sporządzającym dokument
 • podstawie prawnej na której oparta jest ekspertyza

Dokument dotyczy konkretnego miejsca a także okresu w którym przeprowadzana jest sprawdzenie stanu faktycznego. Dla tego istotnymi elementami ekspertyzy ekologicznej są:

 • lokalizację
 • opis opisywanej przestrzeni
 • informację o dacie, godzinie  sporządzenia ekspertyzy
 • warunki klimatyczne w których została przeprowadzona inwentaryzacja.

Efektem prac prowadzonych na analizowanym obiekcie jest dokładny opis zastałych elementów przyrodniczych oraz zalecenia, które należy wdrożyć w życie podczas inwestycji. Tak więc kolejnymi ważnymi składowymi ekspertyzy są:

 • inwentaryzacja badanej przestrzeni
 • zalecenia dotyczące wykonania kompensacji przyrodniczej oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń

Do wykonania inwentaryzacji prócz wiedzy eksperta przygotowującego ekspertyzę przyrodniczą, konieczny jest również sprzęt. W związku z czy dokument powinien zawierać

 • opis sprzętu, użytego podczas inwentaryzacji
 • opis metodyki badania
 • dokumentację fotograficzną i wideo inwentaryzowanej przestrzeni

Jak wskazaliśmy powyżej ekspertyzy przyrodnicze mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach działalności człowieka. Jeśli chcesz jeszcze szerzej zapoznać się z tą dziedziną wiedzy odwiedź stronę naszego partnera firmy Vita Arbor

No Comments Found